Підготовка висококваліфікованих фінансистів передбачає закріплення набутих у вищому навчальному закладі теоретичних знань практичними навичками роботи в організації чи на підприємстві. З цією метою студенти у процесі навчання проходять виробничу та переддипломну практики. Головною метою практичної підготовки студентів є систематизація і розширення теоретичних навичок самостійної роботи в розв’язанні конкретних економічних та управлінських завдань, які входять у коло обов’язків фінансиста.

1. Виробнича практика для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» є продовженням навчального процесу в умовах конкретного підприємства чи фінансової установи, а також онлайн, та є важливим етапом у підготовці висококваліфікованих фахівців. Дана практика проводиться на 1, 2 та 3 курсах відповідно.

Методичні рекомендації до виробничої практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

2. Виробнича практика для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» є основою для формування сучасного типу економічного мислення, вона створює передумови для свідомого вибору професійного спрямування. Практична підготовка магістра покликана забезпечити формування професійних вмінь та здатностей фінансистів. Така практика необхідна для закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок з організації фінансових відносин, розвиток науково-дослідної роботи студентів. Дана практика проводиться на 1-му курсі.

Методичні рекомендації до виробничої практики для здобувачів освітнього ступеня «магістр»

3. Переддипломна практика для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» є продовженням навчального процесу та закріпленням та поглибленням теоретичних знань, набуття практичних навичок з організації фінансових відносин, розвиток науково-дослідної роботи студентів, що використовуються для написання кваліфікаційної роботи магістра. Дана практика проводиться на 2-му курсі.

Методичні рекомендації до переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти