Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування здійснюється у формі атестаційного екзамену.

Атестаційний екзамен за спеціальністю перевіряє досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 р. № 729, та освітньої програмою.

Програма кваліфікаційного іспиту

 

Виконання кваліфікаційної роботи та її захист являє собою обов’язковий завершальний етап, що характеризує рівень знань, умінь, та навичок випускників, передбачених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Мета кваліфікаційної роботи магістра – систематизувати, закріпити, розширити та поглибити теоретичні й практичні знання студента зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит», навчити застосовувати ці знання для багатофакторного аналізу, стимулювати розвиток творчого мислення та розвивати навики самостійної науково-дослідної роботи. Кваліфікаційна робота магістра має засвідчити здатність студента критично мислити та його вміння аргументувати власний погляд.

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

 

Академічна доброчесність і перевірка робіт на плагіат: https://finance.chdtu.edu.ua/perevirka-na-plagiat/