Кафедру фінансів було засновано 27 жовтня 1994 р. кандидатом економічних наук, доцентом, народним депутатом України Єреськом Ігорем Геннадійовичем. Нині кафедру фінансів очолює д.н.держ.упр., професор Гончаренко Ірина Георгіївна.

Колектив кафедри налічує: 2 доктори наук, 2 професори, 6 кандидатів економічних наук, з яких 5 доцентів, 2 провідних інженери.

Кафедра фінансів здійснює підготовку кваліфікованих фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» денної і заочної форм навчання.

Випускники кафедри фінансів успішно працюють у державних та комерційних фінансово-кредитних установах, банках, страхових компаніях, на підприємствах, у Державній податковій службі України, Державній аудиторській, Національному антикорупційному бюро України, Національному агентстві з питань запобігання корупції, Міністерстві фінансів України, Міністерстві освіти і науки України та їхніх структурних підрозділах.

Випускники, що бажають здійснювати наукову діяльність вступають до аспірантури.

Наукові дослідження колективом кафедри фінансів і студентами-фінансистами здійснюються за напрямами:

 – забезпечення стійкості банківської системи та розвитку банківських послуг;

 – тенденції та виклики розвитку страхового ринку;

 – особливості податкового адміністрування в Україні в період глобальних змін;

 – функціонування фінансових систем в умовах трансформаційних процесів;

 – фінансове забезпечення розвитку територіальних громад;

 – особливості діагностики фінансового стану підприємств і забезпечення їх прибутковості;

 – проблеми фінансування суб’єктів господарювання;

 – економіко-математичне моделювання фінансових та економічних процесів;

 – макропруденційна та монетарна політика Національного банку України;

 – проблеми функціонування валютного та фондового ринків;

 – особливості організації державного фінансового контролю;

 – фінансове та інституційне забезпечення сталого розвитку регіонів України.

За результатами науково-дослідної роботи кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету виходять друком монографії, навчальні посібники, наукові та методичні видання. Так, за останні пять років колективом кафедри підготовлено та опубліковано 4 навчальних посібники (з них 1 з грифом МОНУ та 2 з грифом Вченої Ради ЧДТУ), 26 монографій (з них 8 закордонних), 163 статті у наукових фахових виданнях України, а також закордонних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз, з них 14 статей у виданнях, що індексуються у Web of Science та Scopus; взято участь в роботі більше 200 міжнародних науково-практичних конференцій з публікацією тез, у т.ч. у роботі 30 конференцій за кордоном. Науковці кафедри взяли участь у 4 фундаментальних наукових дослідженнях, що виконувалися за рахунок загального фонду державного бюджету України.

Щорічно кафедрою організовуються міжнародні науково-практичні конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України», студентські конференції до Днів студентської науки, міжнародні форуми, круглі столи, семінари. Студенти кафедри приймають участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових праць, є переможцями та номінантами І та ІІ етапів. На кафедрі плідно працює 2 наукових гуртки «Financial Scientific Club» та «Світ моделювання фінансових процесів».

Кафедра проводить активну міжнародну діяльність, реалізує наукові та освітні процеси з закордонними університетами-партнерами та представництвами ПРООН, Європейського Союзу, Британської Ради та ДААД в Україні. Студенти кафедри мають можливість здобути подвійний диплом магістра ЧДТУ та Балтійської Міжнародної Академії (Латвія).

Студенти та колектив кафедри організовують тижні сталого розвитку, приймають активну участь у всеукраїнських тижнях фінансів, диджиталізації «All Digital Week», грошей «Global Money Week».

Колектив кафедри забезпечує роботу Ресурсного центру зі сталого розвитку ЧДТУ, Інформаційного центру ЄС в Черкаській області, Школи фінансового успіху (проект реалізується спільно з ПАТ КБ «Приватбанк»), а також Школи фінансової грамотності, тренінги якої орієнтовані як на студентську, так і на учнівську аудиторію.

Професори кафедри є учасниками робочої групи Черкаської ОДА з розробки Стратегії Черкаської області на 2021-2027 роки. Доценти кафедри є експертами Національного агентства забезпечення якості освіти для проведення акредитації освітніх програм зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Важливою діяльністю в житті кафедри є профорієнтаційна робота, до проведення якої залучаються всі викладачі та студенти. Ведеться активна співпраця із загальноосвітніми школами, ліцеями, коледжами, технікумами, середніми спеціальними навчальними закладами м. Черкаси, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської та Київської областей.

Упродовж 2019-2020 рр. університетом було організовано проведення Уроків ЧДТУ серед загальноосвітніх шкіл Черкаського р-ну та області. Таким чином, учні мали можливість ознайомити зі спеціальностями університету. Кафедрою фінансів, у межах зазначених заходів, організовувалося проведення Уроків фінансової грамотності серед учнів 8-11 класів.